• Verklaring omtrent gedrag

  Tijdens de bestuursvergadering van 24 mei 2018 is besloten om voor alle trainers en coaches ouder dan 18 jaar die met minderjarigen in aanraking komen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit betekent dat HV Schipluiden voor deze personen een VOG aanvraagt en men onderstaande gedragscode moet ondertekenen.

  HV Schipluiden heeft hiervoor een gedragscode voor trainers en coaches opgesteld.

  Veel grenzen in het contact tussen trainers/coaches en minderjarige leden van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

  Daarom hebben wij als vereniging voor al onze trainers en coaches een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen:

  1. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers.
  2. De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

  1. De gedragsregels voor trainers en coaches:

  • De trainer/coach moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
  • De trainer/coach onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
  • De trainer/coach dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
  • De trainer/coach onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De trainer/coach mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  • De trainer/coach zal tijdens activiteiten en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer.
  • De trainer/coach heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  • Indien de trainer/coach gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  • De trainer/coach krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/coach in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

  2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

  • Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (trainer-pupil, coach-pupil); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
  • Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

  Voor nieuwe trainers en coaches geldt het volgende aanstellingsbeleid;

  • Standaard aanvragen van de VOG
  • Laten ondertekenen van de bovenstaande gedragsregels

  Deze gedragscode is op 24 mei 2018 vastgesteld door het bestuur van HV Schipluiden.